Publikace

 

Publikace o korpusu DIALOG

 

 • Čmejrková, S. – Jílková, L. – Kaderka, P. (2004): Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG. Slovo a slovesnost, 65, s. 243–269. [Článek je ke stažení zde.]
 • Kaderka, P. – Havlík, M. – Svobodová, Z. – Peterek, N. – Havlová, E. – Klímová, J. – Kubáčková, P. (2008): Minulost, současnost a budoucnost korpusu DIALOG. In: F. Štícha – M. Fried (eds.), Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, s. 181–189.
 • Kaderka, P. – Svobodová, Z. (2006): Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů. Jazykovědné aktuality, 43 (3–4), s. 18–51. [Článek je ke stažení ve formátu HTML nebo PDF.]
 • Peterek, N. – Kaderka, P. – Svobodová, Z. – Havlová, E. – Havlík, M. – Klímová, J. – Kubáčková, P. (2007): Digitisation and Automatic Alignment of the DIALOG Corpus: A Prosodically Annotated Corpus of Czech Television Debates. In: V. Matoušek – P. Mautner (eds.), Text, Speech and Dialogue: 10th International Conference, TSD 2007, Pilsen, Czech Republic, September 3-7, 2007: Proceedings. Berlin – Heidelberg: Springer, s. 607–612. [Abstract.]

 

Publikace, v nichž jsou použita data z korpusu DIALOG

 

 • Čmejrková, S. (1999): Televizní interview a jiné duely: Mediální dialog jako žánr veřejného projevu. Slovo a slovesnost, 60, s. 247–268.
 • Čmejrková, S. (1999): O vysílání signálů. Naše řeč, 82, s. 218–220.
 • Čmejrková, S. (2000): Analysis of a TV polemical discourse. Linguistica Pragensia, 10, s. 1–15.
 • Čmejrková, S. (2000): Mediální dialog: model a skutečnost. In: K. Buzássyová (ed.), Človek a jeho jazyk, 1: Jazyk ako fenomén kultúry: Na počesť prof. Jána Horeckého. Bratislava: Veda, s. 124–140.
 • Čmejrková, S. (2003): Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová (eds.), Jazyk, média, politika. Praha: Academia, s. 80–115.
 • Čmejrková, S. (2003): Media Dialogue as a Genre of Public Oral Discourse. In: M. Bondi – S. Stati (eds.), Dialogue Analysis 2000: Selected Papers from the 10th IADA Anniversary Conference, Bologna 2000. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 107–116.
 • Čmejrková, S. (2004): Spisovnost a nespisovnost v korpusech psané a mluvené češtiny: co vypovídá výskyt tvarů bychom, bysme, bych, bysem? In: E. Minářová – K. Ondrášková (eds.), Spisovnost a nespisovnost: Zdroje, proměny, perspektivy: Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisko Šlapanice 10.–12. února 2004. Brno: Masarykova univerzita, s. 191–197.
 • Čmejrková, S. (2004): Ženy v televizních interview, diskusích a debatách. In: J. Hasil (ed.), Přednášky z XLVII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, s. 19–38.
 • Čmejrková, S. (2004): Emotions in Language and Communication. In: E. Weigand (ed.), Emotion in Dialogic Interaction: Advances in the Complex. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, s. 33–53.
 • Čmejrková, S. (2005): Argumentation and its acceptance in political debates. Studies in Communication Sciences / Studi di scienze della comunicazione: Special Issue “Argumentation in Dialogic Interaction” 2005, s. 265–277.
 • Čmejrková, S. (2005): Bychom, nebo bysme? Naše řeč, 88, s. 18–36.
 • Čmejrková, S. (2006): Les femmes politiques tchèques dans les débats télévisés. Questions de communication, 9, s. 29–45.
 • Čmejrková, S. (2006): Čeština mediální, mluvená a psaná. In: J. Kuklík (ed.), Přednášky z XLIX. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, s. 47–63.
 • Čmejrková, S. (2006): Spisovnost a nespisovnost. In: B. Štindlová – J. Čemusová (eds.), Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2005–2006. Praha: Filip Tomáš – Akropolis – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, s. 59–80.
 • Čmejrková, S. (2006): Mluvenost a psanost. In: O. Uličný (ed.), Přednášky z doktorandských dnů, 1. Praha: FF UK, s. 55–79.
 • Čmejrková, S. (2007): Od partnerského rozhovoru k talk-show. In: J. Kuklík (ed.), Přednášky z 50. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, s. 48–60.
 • Čmejrková, S. (2007): Osobní zájmeno 1. osoby v českém textu. In: F. Štícha – J. Šimandl (eds.), Gramatika a korpus / Grammar & Corpora 2005. Praha: ÚJČ AV ČR, s. 31–41.
 • Čmejrková, S. (2008): Výraz myslím v psaném a mluveném textu. In: F. Štícha – M. Fried (eds.), Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, s. 325–344.
 • Čmejrková, S. – Havlík, M. – Hoffmannová, J. – Kaderka, P. – Müllerová, O. (2011): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia.
 • Čmejrková, S. – Havlová, E. (2007): Aniž máme jasno... In: P. Mareš – I. Vaňková (eds.), Jazyky, rozumění, porozumění: Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 56–69.
 • Hašová, L. [= Jílková, L.] (2000): Eine Fernsehdiskussion über interethnische Beziehungen. In: K. Böttger – M. Giger – B. Wiemer (eds.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), 3. München: Verlag Otto Sagner, s. 110–120.
 • Hašová, L. [= Jílková, L.] (2001): Zur Verwendung des Ethnonyms der Tscheche / die Tschechen in den Fernsehdiskussionen. In: K. Böttger – S. Dönninghaus – R. Marzari (eds.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), 4. München: Verlag Otto Sagner, s. 108–113.
 • Hašová, L. [= Jílková, L.] (2001): Televizní diskusní pořad o mezietnických vztazích (Na hraně 26. 4. 1999). Lidé města, 5/2001, s. 105–122.
 • Hašová, L. [= Jílková, L.] (2002): Kufřík a balíček v televizních diskusních pořadech. In: Varia, 9. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 64–79.
 • Hašová, L. [= Jílková, L.] (2004): České etnikum na pozadí obrazu jiných etnik (na materiálu televizních diskusních pořadů). In: P. Pořízka – V. P. Polách (eds.), Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání: Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.–15. května 2002. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 222–227.
 • Hašová, L. [= Jílková, L.] (2004): Bemerkungen zum „Ethnonym“ Čecháček. In: M. Bayer – M. Betsch – J. Błaszczak (eds.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), 7. München: Verlag Otto Sagner, s. 80–87.
 • Jílková, L. (2005): Přijímání a odmítání obrazu Čechů v televizních diskusních pořadech. In: Varia, 12: Zborník materiálov z 12. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 130–138.
 • Jílková, L. (2006): Krásný ztráty v knižní podobě a v korpusu DIALOG. Naše řeč, 89, s. 242–257.
 • Klímová, J. –  Jílková, L. (2012) : Tahání z kapes daňových poplatníků nejen v korpusu DIALOG. Jazykovědné aktuality, 49 (1–2), s. 5–18.
 • Kaderka, P. (2005): Bewerten als ideologiebedingtes sprachliches Handeln: Am Beispiel einer tschechischen Fernsehdebatte. In: M. Bayer – M. Betsch – R. Zimny (eds.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), 8. München: Verlag Otto Sagner, s. 88–97.
 • Kaderka, P. (2007): Uplatňuje se v mluvené češtině plurálová shoda neuter? Pozorování na základě dat z korpusu DIALOG a ČNK. In: F. Štícha – J. Šimandl (eds.), Gramatika a korpus / Grammar & Corpora 2005. Praha: ÚJČ AV ČR, s. 131–142.
 • Karhanová, K. [= Mrázková, K.] (2001): Oni jsou Romové a my jsme kdo? In: I. Bogoczová (ed.), Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 129–136.
 • Karhanová, K. [= Mrázková, K.] (2001): Sebeobraz a obraz Romů v dialogu s majoritní společností. In: O. Šmídová (ed.), Zdi a mosty: Česko-romské vztahy. Praha: ISS FSV UK – Sdružení Biograf, s. 95–107.
 • Karhanová, K. [= Mrázková, K.] (2005): Rhetorical question in polemical media dialogue (based on material drawn from Czech TV political debates). In: A. Betten – M. Dannerer (eds.), Dialoganalyse, IX: Dialogue in Literature and the Media, Part 2: Media. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 203–213.
 • Karhanová, K. [= Mrázková, K.] (2005): Understanding a rhetorical question: How is it defined, and how is one used and recognised in communication? In: P. Cap (ed.), Pragmatics Today. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang Verlag, s. 341–355.
 • Kraus, J. (2000): K problematice institucionálního diskurzu. Stylistyka, 9, s. 103–116.
 • Kraus, J. (2003): Vyjadřování polemičnosti a významových opozic v politickém diskurzu. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová (eds.), Jazyk, média, politika. Praha: Academia, s. 13–39.
 • Kraus, J. (2003): Argumentation in Czech Political Debates. In: M. Bondi – S. Stati (eds.), Dialogue Analysis 2000: Selected Papers from the 10th IADA Anniversary Conference, Bologna 2000. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 277–282.
 • Kraus, J. (2004): Rétorika a řečová kultura. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.
 • Krausová, A. (2001): Negociace čili vyjednávání. Jazykovědné aktuality, 38 (4), s. 45–51.
 • Mrázková, K. (2005): Řečnické otázky v televizních diskusních pořadech. In: H. Srpová (ed.), Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava: FF OU, s. 136–139.
 • Mrázková, K. (2007): Užívání trpných příčestí v současných veřejných dialogických projevech. Slovo a slovesnost, 68, s. 3–22.
 • Mrázková, K. (2010): Řečnické otázky v televizních diskusních projevech. Slovo a slovesnost, 71, s. 192–214.
 • Slezáková, M. (1998): Role ukazovacích zájmen ten, ta, to v mluveném dialogickém textu. Jazykovědné aktuality, 35 (3–4), s. 5–20.
 • Slezáková, M. (2002): Role jednotlivých účastníků televizního diskusního pořadu jako typu institucionální komunikace. In: Varia, 9. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 60–64.
 • Slezáková, M. (2002): Více, či méně? Nicméně! (aneb malá slova – velké změny). Naše řeč, 85, s. 199–206.